Opšti uslovi poslovanja

da bolje sarađujemo

Na osnovu § 11 Odluke o osnivanju PD “Amicus iuris” doo Subotica, od dana 11.11.2014. godine, Skupština Društva, na predlog Direktora društva, dana 15.01.2015. godine, usvaja i donosi sledeće:

Opšte uslove poslovanja

1. Opšte odredbe

1.1

Ovim Opštim uslovima poslovanja PD “Amicus iuris” doo, Subotica (u daljem tekstu Opšti uslovi) utvrđuju se:

  1. standardni uslovi poslovanja koji su primenljivi na sve poslovno-ugovorne odnose PD “Amicus iuris” doo, Subotica (u daljem tekstu: Amicus iuris) i njegovih poslovnih partnera u poslovima naplate potraživanja i utvrđivanja boniteta trećih lica (u daljem tekstu: Nalogodavac);
  2. opšti uslovi za uspostavljanje poslovno-ugovornog odnosa između Nalogodavaca i Amicus iuris-a;
  3. postupak komunikacije između Nalogodavaca i Amicus iuris-a,
  4. opšti uslovi vezani za obavljanje novčanih obaveza između Nalogodavaca i Amicus iuris-a;
  5. opšti uslovi vezani za usluge Amicus iuris-a i cene tih usluga;
  6. prava i obaveze Nalogodavaca vezana za usluge Amicus iuris-a kao i uslovi i način ostvarivanja tih prava i obaveza;
  7. i druga pitanja od interesa za poslovanje Amicus iuris-a sa Nalogodavcima.

1.2

Svi pojedinačni ugovori koji budu zaključeni između Nalogodavaca i Amicus iuris-a moraju sadržati klauzulu po kojoj Nalogodavac izjavljuje da iste prihvata i da je upoznat sa njihovom sadržinom. Opšti uslovi poslovanja sa svojim prilozima u tom slučaju imaju pravnu snagu ugovora. Uz svaki zaključeni ugovor Nalogodavcu Amicus iuris predočava Opšte uslove poslovanja, omogućava uvid u iste, a na zahtev Nalogodavca i uručuje ih ovlašćenom zastupniku Nalogodavca. Pored ugovora i Opštih uslova poslovanja, na pojedine poslovne odnose mogu se primeniti odredbe opštih i pojedinačnih akata Amicus iuris-a. Za slučajeve neusklađenosti odredbi zaključenog ugovora i akata Amicus iuris-a, obavezujuće su prvo odredbe zaključenog ugovora, zatim odredbe Opštih uslova poslovanja, te odredbe drugih akata Amicus iuris-a kojima se bliže definišu određene oblasti poslovanja, a koje su u funkciji sprovođenja ovih Opštih uslova poslovanja. Opšta akta kojima se definišu uslovi poslovanja i njihove izmene i dopune, Amicus iuris objavljuje na način i u rokovima u skladu sa propisima. Navedena akta se objavljuju na zvaničnoj internet prezentaciji Amicus iuris-a (www.amicusiuris.rs) i smatra se da je klijent upoznat sa sadržinom akata Amicus iuris-a objavljenih na ovaj način.

1.3

Amicus iuris preuzima sve poslovno-ugovone obaveze prema Nalogodavcima samo u okviru ovih Opštih uslova, osim ako suprotno nije izričito ugovoreno u pisanoj formi. Opšti uslovi poslovanja primenjuju se na odnose između Nalogodavca i Amicus iuris-a po osnovu: a) ponude, zahteva ili druge vrste inicijalnog akta potpisanog od strane Nalogodavca, b) ugovora zaključenog između Nalogodavca i Amicus iuris-a, u obaveznoj pisanoj formi; c) drugih oblika poslovne saradnje između Nalogodavaca i Amicus iuris-a, gde se ne zaključuje poseban ugovor, u skladu sa prirodom poslovnog odnosa.

2. Amicus iuris

2.1

Pod izrazom Amicus iuris se u sklopu ovog poslovno-ugovornog odnosa podrazumeva privredno društvo “Amicus iuris” doo, Subotica, MB: 21065706, PIB: 108777366, u svojstvu nalogoprimca. Zaključenjem posebnog ugovora o preduzimanju poslova u okviru konkretnog naloga, ugovorne strane se sporazumno obavezuju da svaki segment tog poslovno-ugovornog odnosa, koji se ispoljava kako u vidu dokumentacije, tako i u sferi poslovne komunikacije, bilo usmene, pismene ili elektronske, a koja se tiče predmeta ovog ugovornog odnosa, ukoliko nije drugačije ugovoreno, mora biti u saglasnosti sa ovim Opštim uslovima.

2.2

Sve obaveze, ovlašćenja i prava koja budu proizilazila iz datog poslovno-ugovornog odnosa, a koji se budu ispoljavali kroz učinjene ponude, zaključene pojedinačne ugovore, data i primljena uputstva o izvršavanju naloga, predloge vezane za odstupanje od naloga, prestanak naloga i sve ostale segmente ovog poslovno-ugovornog odnosa, a koje u ime Amicus iuris-a zaključuju ili pružaju njegovi zastupnici, zaposleni i na drugi način anagažovana lica Amicus iuris-a, predstavljaju obaveze Amicus iuris-a, a ne tih osoba, u skladu sa propisima kojima se uređuje odgovornost zaposlenih prema trećim licima.

2.3

Amicus iuris se obavezuje da će sve poslove, odnosno obaveze preuzete u sklopu ovog poslovno-ugovornog odnosa, izvršavati u skladu sa pravilima struke, rukovodeći se dobrim poslovnim običajima i sa pažnjom dobrog privrednika, a da će se u istupanju prema trećim licima u ime i za račun Nalogodavca naročito starati o očuvanju njegovog poslovnog ugleda, u svemu pazeći na interese Nalogodavca. U slučaju kada bi u ime i za račun Nalogodavca, Amicus iuris samostalno preduzimao određene poslove bez naknade, Amicus iuris se obavezuje da u tim slučajevima postupi na način kako bi u istim okolnostima postupio u sopstvenoj stvari.

2.4

Amicus iuris može u cilju pokretanja parničnog, izvršnog ili nekog drugog postupka, a vezano za poslove preuzete od Nalogodavca, kao punomoćnika u ime Nalogodavca ovlastiti jednog ili više advokata po svom izboru. U ovim slučajevima, Amicus iuris prema svom Nalogodavcu odgovora za izbor advokata kao i za upustva koja izabranom advokatu, odnosno advokatima, bude davao. Amicus iuris se obavezuje da u pitanjima vezanim za poslove preuzete od Nalogodavca predstavlja posrednika između Nalogodavca i od strane Amicus iuris-a odabranih advokata, a isto tako je ovlašćen da od Nalogodavca prima posebne uplate za sve nastale advokatske troškove, kao i da naplaćuje sve nastale advokatske troškove od trećih lica kada su ona obavezna da ih naknade Nalogodavcu.

3. Naknada za trud, izdaci i ostali interni troškovi

3.1

Iznosi važećih naknada za standardne usluge Amicus iuris-a se utvrđuju u posebnom ugovoru o nalogu zaključenom između ugovornih strana i Nalogodavac se smatra obaveštenim o iznosima tih naknada u vreme poveravanja pojedinačnih poslova Amicus iuris-u, odnosno izdavanjem naloga za obavljanje svakog pojedinačnog posla smatra se da je Nalogodavac na ovako utvrđene iznose naknada za trud Amicus iuris-a pristao. Cena standarnih usluga Amicus iuris-a se po pravilu utvrđuju u pojedinačno određenom ili odredivom iznosu, u zavisnosti od odluke Nalogodavca, utvrđene svakim pojedinačnim ugovorom. U slučaju da Nalogodavac zahteva preduzimanje radnji koje nisu predviđene kao standardne usluge ili su iste kompleksije prirode, Amicus iuris se obavezuje da Nalogodavcu, pre preduzimanja takvih poslova, stavi na uvid iznos pripadajućih naknada za svoj trud, te da tek po njihovom pismenom odobrenju od Nalogodavca, iste i preduzima. Standardnim uslugama u poslovima naplate potraživanja se smatra pismena i telefonska komunikacija sa obveznikom dospele obaveze u cilu ishodovanja njenog dobrovoljnog namirenja. Amicus iuris ne može nastaviti rad na naplati potraživanja ukoliko dužnik ospori obavezu, njenu dospelost ili zatraži od istog da ga više ne kontaktira.

3.2

Amicus iuris je ovlašćen da u ime i za račun Nalogodavca regresira sve uobičajene izdatke koji po redovnom toku stvari nastanu prilikom izvršavanja primljenog naloga. Nalogodavac se obavezuje da ove izdatke naknadi Amicus iuris-u, pri čemu naknada ovih izdataka ne utiče na iznos pripadajuće naknade za rad (bilo određene ili odredive), utvrđene odredbom 3.1 ovih Opštih uslova, i za iste se, ukoliko to bude neophodno, Nalogodavcu može izdati poseban račun (faktura). Primeri ovih izdataka su naknade za pribavljanje podataka od Republičkog Geodetskog Zavoda (službi za katastar nepokretnosti), Agencije za privredne register, poslovnih banaka, pojedinačne i incidentne sudske takse (ne obuhvata troškove iz odredbe 7.1) i ostali ovima slični izdaci.

3.3

U slučajevima da pojedinačnim ugovorom nije predviđeno drugačije, odnosno u slučaju preduzimanja poslova koji se ne mogu smatrati stardanim uslugama Amicus iuris-a, naknada za trud Amicus iuris-a se obračunava po stopi od 50,- evra bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem na dan izdavanje fakture) po započetom satu. Amicus iuris se obavezuje da u svakom slučaju kada se obavljanje određenog posla ne može svesti na unapred određene standardne usluge, obavesti Nalogodavca o iznosu naknadi za preduzimanje tih radnji, i tek po prijemljenom pismenom odobrenju od strane Nalogodavca takve radnje preduzme. Stopa utvrđivanja cene naknade za trud Amicus iuris-a određena ovom odredbom Opštih uslova se ne primenjuje ukoliko je ista određena pojedinačnim ugovorom o nalogu, u skladu sa odredbom 3.1. ovih Opštih uslova.

3.4

Pored izdataka iz odredbe 3.2 ovih Opštih uslova, Amicus iuris može od Nalogodavca zahtevati i naknadu za izvršene dodatne interne usluge (ostali interni troškovi), poput fotokopiranja, izrade periodičnih izveštaja, preseka, dostave određenih podataka putem nosača elektronskih zapisa, i ovome slično.

3.5

Nalogodavac može odrediti iznos gornje granice do koje je voljan da snosi troškove izdataka i dodatnih internih usluga Amicus iuris-a bez njegovog daljeg pitanja. Nalogodavac ovu izjavu daje u pisanom obliku. Ova izjava nije od uticaja na iznos naknade za trud Amicus iuris-a, utvrđene u odredbama 3.1. i 3.3. ovih Opštih uslova, i ne može se primeniti na istu.

3.6

U slučajevima kada je izvršenje pojedinačnog naloga Amicus iuris-u povereno od strane više nalogodavaca, odgovornost za isplatu svih naknada za trud, učinjenih izdataka Amicus iuris-a i dodatnih internih usluga je solidarna.

3.7

Ukoliko, iz razloga koji se ne mogu pripisati u krivicu Amicus iuris-a, preuzeti nalog ne bude mogao biti izvršen, a Nalogodavac se odluči da odustane od ugovora o nalogu pre isteka roka na koji je zaključen, Nalogodavac je dužan da Amicus iuris-u, u jednom iznosu, isplati celokupnu naknadu za trud, uvećanu za izvršene interne usluge Amicus iuris-a, kao da je nalog izvršen uspešno u celosti, kao i da naknadi sve izdatke koje je Amicus iuris imao tokom izvršavanja naloga, sa zakonskom zateznom kamatom računajući od dana kada su isti učinjeni, bez obzira na uspešnost izvršenja naloga koji je Nalogodavac poverio Amicus iuris-u na rad. Isplata svih iznosa predviđenih ovom odredbom Opštih uslova, za svaki pojedinačni ugovor dospeva na naplatu onog dana kada je Nalogodavac odustao od pojedinačnog ugovora o nalogu.

3.8

Svi podaci o iznosima standardnih naknada za trud, dodatnih internih usluga, kao i spoljnih izdataka koje Amicus iuris naplaćuje u skladu sa odredbama poslovnog-ugovornog odnosa na koje se odnose ovi Opšti uslovi, su iskazani bez poreza na dodatu vrednost (PDV), koji se posebno naplaćuje, u skladu sa zakonom.

3.9

Amicus iuris za sve izvršene standardne usluge, učinjene izdatke i ostale interne troškove koji padaju na teret Nalogodavca sastavlja objedinjeni jedinstveni račun (fakturu) na mesečnom nivou, koji dostavlja Nalogodavcu najkasnije do 5-og u mesecu za prethodni mesec. Rok za plaćanje računa (fakture) je 8 dana od dana njenog prijema. U slučajevima kada je preduzimanje određenog naloga zahtevnije ili kompleksnije u odnosu na standardne usluge, Amicus iuris može po svom nahođenju izdati račun i za period kraći od mesec dana. Svaki izdati račun Amicus iuris-a može biti ili delimični, u kom slučaju ne sadrži sve naknade i izdatke za period za koji se izdaje, već samo određeni njihov deo, kada se konačni iznos naknada i izdataka obračunava tek po obavljenom poslu, ili konačni, u kome su za naplatu naznačene sve dospele naknade za trud, učinjeni izdaci i dodatne interne usluge za period za koji se dati račun izdaje. Rok za plaćanje svih računa Amucus Iuris-a iznosi 8 dana, računajući od dana njegovog prijema.

3.10

Nalogodavac je obavezan isplatiti Amicus iuris-u celokupnu naknadu za trud, učinjene izdatke i ostale interne troškove nastalih prilikom sprovođenja pojedinačnih naloga, u rokovima i na način određen ovim Opštim uslovima, u zavisnosti od postupanja Amicus iuris-a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, pravilima struke, te ophođenja sa pažnjom dobrog privrednika, rukovodeći se u svemu interesima Nalogodavca, bez obzira na ishod ili uspešnost naloga koji zavisi od držanja ili postupanja trećih lica, osim ukoliko pojedinačnim ugovorom o nalogu nije drugačije određeno.

4. Okvirna procena ukupnih troškova naloga

4.1

Amicus iuris će u slučaju posebnog zahteva Nalogodavca, istom dostaviti okvirnu procenu ukupnog novčanog iznosa potrebnog za preduzimanje naloga koji mu je Nalogodavac pojedinačnim ugovorom o nalogu poverio. Izmenjene okolnosti i činjenice o kojima Amicus iuris nema saznanja u trenutku izrade ovakve procene mogu uticati na obim posla i iznos pripadajućih troškova koji će Amicus iuris morati preduzeti. U svim slučajevima, okvirna procena ukupnog troška poverenog naloga se ne može smatrati konačnim ili fiksnim obračunom i Nalogodavac ne može zahtevati naknadu štete, ili bilo koji drug vid kompenzacije od Amicus iuris-a u slučajevima kada iznos okvirne procene ukupnih troškova naloga ne odgovara iznosima koje Amicus iuris potražuje od Nalogodavca na osnovu izdatih računa (faktura).

5. Način plaćanja

5.1

Amicus iuris nije u mogućnosti da prihvata neposredne gotovinske uplate, bilo od strane Nalogodavca ili trećih lica. Uobičajeni način naplate računa (faktura) Amicus iuris-a se vrši putem uplate novčanih sredstava na neki od poslovnih računa Amicus iuris-a. U slučaju da Nalogodavac ne izmiri svoje obaveze prema Amicus iuris-u najmanje dva puta (ne uzastopno), Amicus iuris može otkazati ili pojedinačni ugovor o nalogu ili celokupni poslovno-ugovorni odnos sa tim Nalogodavcem, pri čemu na dan prijema izjave Amicus iuris-a o otkazu pojedinačnog ugovora o nalogu ili celokupnog poslovno-ugovornog odnosa, dospevaju na naplatu sve naknade za trud, naknade za interne dodatne usluge kao i naknada svih učinjenih izdataka, na način utvrđen odredbom 3.7 ovih Opštih uslova.

5.2

U slučaju da Nalogodavac svoju obavezu prema Amicus iuris-u izvrši na način drugačiji od onog opisanog u odredbi 5.1. ovih Opštih uslova (npr. putem platne kartice, poštanke doznake, ili na neki drugi način) Amicus iuris zadržava pravo da takvu uplatu ili odbije, ili da na ime dodatnih troškova obračuna dodatni iznos koji mu je bio potreban u cilju realizacije takve naplate. Iznos posebno nastalih troškova potrebnih za naplatu se dostavlja Nalogodavcu na njegov naročiti zahtev.

5.3

U slučajevima kada se na poslovnim računima Amicus iuris-a nalaze novčana sredstva koja pripadaju Nalogodavcu (na primer, u slučajevima kada dužnici ili treća lica izvrše uplatu ma kojih potraživanja Nalogodavca na račun Amicus iuris-a), Amicus iuris je ovlašćen da, nakon što je dostavio Nalogodavcu pismenu potvrdu o nastalim i dospelim obavezama Nalogodavca prema Amicus iuris-u, do trenutka namirenja ovih obaveza od strane Nalogodavca, zadrži iznos naznačen na pismenoj potvrdi uvećan za iznos očekivanih pripadajućih kamata i troškova (pismena potvrda može da sadrži i iznos pripadajućeg PDV-a), a da razliku prenese na račun Nalogodavca. U slučaju da Nalogodavac ne izvrši svoju obavezu prema Amicus iuris-u u roku od 8 dana od dana prijema ovakve pismene potvrde, smatraće se da je Amicus iuris namiren u iznosu koji je zadržao na svojim poslovnim računima, kao da je Nalogodavac izvršio svoju obavezu prema Amicus iuris-u na dan zadržavanja novčanih iznosa na računu Amicus iuris-a.

5.4

Svi računi (fakture) Amicus iuris-a dospevaju na naplatu u roku od 8 dana od dana njihovog prijema. U slučaju docnje Amicus iuris može otkazati kako pojedinačni ugovor o nalogu na koji se na neplaćeni račun (faktura) odnosi, ili celokupni poslovno-ugovorni odnos sa Nalogodavcem, u kom slučaju dostavlja Nalogodavcu svoj konačni obračun naknada za trud, učinjenih izdataka i naknada za interne usluge. U slučaju docnje Amicus iuris se neće smatrati odgovornim za gubitke ili štetu koju Nalogodavac bude pretrpeo usled otkaza ugovora o nalogu ili celokupnog poslovno-ugovornog odnosa sa Nalogodavcem. Naplata utvrđenih celokupnih naknada, izdataka i troškova se u slučaju docnje Nalogodavca u izvršavanju svojih obaveza vrši na način opisan u odredbi 3.7 ovih Opštih uslova poslovanja.

5.5

U slučaju docnje Amicus iuris je ovlašćen da pored iznosa naplaćenih na osnovu odredbe 3.7. ovih Opštih uslova, naplati i iznos ugovorne kamate za docnju u visini stope zakonske zatezne kamate uvećane za 3%, kao i naknadu za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze određene Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Sl. glasnik RS” br. 119/2012). Ugovorna kamata za docnju se obračunava računajući od 30 dana od dana dospelosti u slučajevima kada Nalogodavac ne osporava svoju obavezu plaćanja, odnosno od dana kada ista dospeva na naplatu, u slučajevima kada je obim svoje obaveze sa Nalogodavac na bilo koji način osporio.

5.6

Amicus iuris je ovlašćen da u skladu sa zakonom vrši svoje pravo zadržavanja, odnosno da zadrži sve novčane iznose i svaku drugu pokretnu stvar Nalogodavca koja mu se nalazi u rukama, a koja je podobna za unovčenje, do trenutka svog konačnog namirenja od Nalogodavca. Amicus iuris će vratiti Nalogodavcu sve pokretne stvari i novčane iznose koje mu se nalaze u rukama, ukoliko Nalogodavac pruži Amicus iuris-u odgovarajuće obezbeđenje dospelog potraživanja. Amicus iuris samostalno odlučuje o podobnosti ponuđenog sredstva obezbeđenja od strane Nalogodavca.

6. Nalogodavčevi novčani iznosi na računu Amicus iuris-a

6.1

Nalogodavac kod svakog pojedinačnog naloga u svojim instrukcijama određuje da li želi da se novčana sredstva trećih lica namenjena Nalogodavcu od strane trećih lica, ostvarenih tokom sprovođenja naloga, uplaćuju neposredno na poslovni račun Nalogodavca ili na poslovne račune Amicus iuris-a, kao nalogoprimca. U slučajevima kada treća lica novčane iznose namenjene Nalogodavcu uplaćuju na poslovne račune Amicus iuris-a, pojedinačnim ugovorom o nalogu se određuje rokovi u kojima Amicus iuris ta novčana sredstva prenosi na poslovne račune Nalogodavca. Prilikom prenosa novčanih sredstava sa računa Amicus iuris-a na račune Nalogodavca, najniži pojedinačni iznos prenosa ne može biti manji od 30.000,00 dinara, osim u slučaju kada iznos ukupnog pojedinačnog naloga naplaćenog u celosti ne premašuje iznos od 30.000,00 dinara, odnosno u slučaju da je ukupni preostali iznos prilikom okončanja pojedinačnog naloga niži od 30.000,00 dinara. Ovo ograničenje se ne odnosi na prenose novčanih sredstava u unapred utvrđenim vremenskim intervalima.

6.2

Novčana sredstva svojih Nalogodavaca Amicus iuris deponuje u više poslovnih banaka, u cilju umanjenja rizika njihovog gubitka. Uprkos uverenju da su sva sredstva deponovana kod datih banaka sigurna, Amicus iuris nije u mogućnosti da garantuje njihovu sigurnost, te Amicus iuris ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da do gubitka sredstava dođe usled nemogućnosti banke da sredstva deponovana kod nje isplati. Nalogodavac je u mogućnosti da prilikom zaključenja ugovora o pojedinačnom nalogu, opredeli na koji od poslovnih računa Amicus iuris-a želi da treća lica uplaćuju sredstva njemu namenjena.

7. Sudski i ovima slični troškovi

7.1

Nalogodavac je u obavezi da snosi sve troškove sprovođenja naloga a koji nastanu u parničnom, izvršnom ili nekom drugom postupku, nastalih pred sudom, javnim beležnikom, izvršiteljem, drugim državnim ili organom sa javnim ovlašćenjima, uključujući i advokatske troškove, i ti troškovi se ne mogu smatrati obavezom Amicus iuris-a, u smislu redovnih izdataka sprovođenja naloga, iz odredbe 3.2 ovih Opštih uslova. U slučaju da Nalogodavaca propuštanjem ispunjenja kakvog naloga suda ili nekog drugog organa bude pretpreo štetu (usled obustave postupka ili na neki drugi način), Amicus iuris se ne može smatrati odgovornim, te obaveznim da tu štetu Nalogodavcu naknadi.

7.2

Nalogodavac i Amicus iuris mogu posebno ugovoriti obavezu Amicus iuris-a na snašanje tačno određenih troškova opisanih u odredbi 7.1 Opštih uslova, u kom slučaju regresno ispunjenje tih tačno određenih izdataka predstavlja obavezu Amicus iuris-a, ili trećih lica, u skladu sa odredbama pravnog posla kojim se ta obaveza ustanovljava, i Nalogodavac je u skladu sa ovim Opštim uslovima i relevatnim propisima obligacionog prava, obavezan iste naknaditi Amicus iuris-u, odnosno trećem licu. Šteta proistekla usled neispunjenja obaveza utvrđenih ovom odredbom Opštih uslova, uključujuči ovde i obavezu obaveštavanja, se smatra obavezom one strane ovog poslovno-ugovornog odnosa koja svoju obavezu nije izvršila, odnosno nije obavestila drugu stranu da obavezu neće moći ili neće hteti ispuniti.

7.3

U slučaju da Nalogodavac Amicus iuris-u nije naknadio učinjene izdatke iz odredbe 7.2 Opštih uslova, iskazane u izdatim računima (fakturama), Amicus iuris se ovlašćuje da na svojim poslovnim računima zadrži dospele novčane iznose uvećane za pripadajuće kamate i naknade nastale usled docnje, u skladu sa odredbom 5.3 Opštih uslova.

8. Obaveštenje o stečaju

8.1

Nalogodavac je u obavezi da o razmatranju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije, a najkasnije u trenutku pokretanja stečajnog ili postupka likvidacije, bez odlaganja obavesti Amicus iuris. U slučaju propuštanja obaveze obaveštavanja Nalogodavac odgovara za štetu koju bude prouzrokovao Amicus iuris-u ili trećim licima koje Amicus iuris bude angažovao radi izvršenja naloga.

8.2

Obaveza Nalogodavca iz odredbe 8.1 ovih Opštih uslova poslovanja se odnosi i u slučaju podmošenja unapred pripremljenog plana reorganizacije.

9. Zaštita podataka

9.1

U cilju pružanja što boljih usluga, Amicus iuris mora posedovati i beležiti određene činjenice o Nalogodavcu, bilo u elektronskom ili nekom drugom obliku. Pored podataka koje su dostavljene od samog Nalogodavca, tokom sprovođenja naloga Amicus iuris može primiti informnacije o Nalogodavcu od trećih lica (poput APR-a, knjigovodstvenih agencija, povezanih pravnih lica i ovome slično). Podatke do kojih Amicus iuris dođe od strane trećih lica, pa čak i ukoliko se radi o podacima koji su osetljive prirode, Amicus iuris može koristiti samo u cilju koji je podudaran sa poverenim mu poslovima, odnosno uslugama koje vrši za Nalogodavca, i sa svim podacima mora rukovati sa pažnjom dobrog privrednika, rukovodeći se u svemu interesom Nalogodavca.

9.2

Nalogodavac i Amicus iuris su saglasni da će se sva međusobna komunacijia obavljati elektronskim putem, pri čemu su obe ugovorne strane svesne da ovaj vid komunikacije, i pored svih mera zaštite koje će obe strane preduzeti, uključuju i postojanje određenih rizika (poput namernog ometanja, neovlašćenog pristupa podacima, računarski virusi, i ovome slično).

9.3

Amicus iuris može podatke do kojih dođe tokom preduzimanja poslova za Nalogodavca, a koji se tiču samog Nalogodavca, preneti advokatskoj kancelariji po svom izboru, u slučajevima kada se posao koje je preuzeo od Nalogodavca mora poveriti sudu ili drugom državnom, odnosno organu sa javnim ovlašćenjima (poput javnog beležnika, izvršitelja, i ovome slično). Amicus iuris je u obavezi da se prilikom rada sa navedenim podacima u svemu rukovodi interesima Nalogodavca. Podaci koji se saopštavaju advokatskoj kancelariji su podložni propisima o advokatskoj tajni.

9.4

Podatke o poslovima koji su mu predati na rad od strane Nalogodavca (izuzev poverljivih podataka o ličnosti), Amicus iuris može obrađivati za svoje unutrašnje potrebe, u cilju unapređenja sopstvenog poslovanja kao i kako bi Nalogodavcu periodično dostavljao informacije o svojim uslugama i poslovanju uopšte. U slučaju da Nalogodavac nije zainteresovan za prijem ovakvih podataka, potrebno je da o tome obavesti Amicus iuris pismenim putem.

9.5

Amicus iuris ne prenosi i ne daje na uvid podatke koje ima o Nalogodavcu ili o bilo kom poslovnom partneru trećim licima u cilju njihove dalje komercijalne upotrebe. Podaci o Nalogodavcu se prenose samo u slučajevima kada je to neophodno i kada odgovara interesima i izričitoj nameri Nalogodavca (poput pokretanja sudskog ili drugog postupka, u cilju osiguranja i tome slično), ili kada je to predviđeno posebnim zakonskim propisima.

9.6

Podaci o Nalogodavcu se mogu prenosti samo onom trećem licu koje je zakonom određeno kao prijemnik tih podataka, te koje je zakonom obavezano da date podatke čuva, kao i da ih koristi isključivo u okviru svojih zakonom određenih nadležnosti. U slučajevima da se podaci o Nalogodavcu moraju dostaviti izvan Republike Srbije, Nalogodavac može zahtevati da takvo dostavljanje podataka mora prethodno odobriti.

9.7

U slučajevima kada Nalogodavac zaključuje ugovorni odnos sa Amicus iuris-om u svojstvu zastupnika, predstavnika ili ma kog vida punomoćnika trećeg lica, njegova je obaveza da Amicus iuris-u dostavi podatke o tom trećem licu, te da isto obavesti o tome da se odredbe ovog ugovornog odnosa odnose na podatke koji se tiču tog trećeg lica kao da je dati ugovorni odnos sam zaključio i na iste pristao.

10. Čuvanje i skladištenje dokumentacije

10.1

Uobičajena je praksa Amicus iuris-a da se pisana dokumentacija, kao i sva pripadajuća građa preuzeta od Nalogodavca u cilju preduzimanja poslova nalazi kod Amicus iuris-a samo za vreme koliko traje nalog, odnosno do okončanja pokrenutog sudskog ili nekog drugog postupka, nakon čega se ista vraća Nalogodavcu. Po pravilu, Amicus iuris od Nalogodavca preuzima fotokopije ili elektronske kopije dokumenata, dok se originalni dokumenti nalaze kod Amicus iuris-a samo ukoliko je to neophodno, i isti se vraćaju Nalogodavcu bez odlaganja pošto je prestala potreba za njihovom upotrebom. U slučaju da iz bilo kog razloga Amicus iuris bude imao u svom posedu dokumentaciju Nalogodavca nakon prestanka naloga, odnosno okončanja pokrenutog postupka, a da istu nije bio u mogućnosti da preda Nalogodavcu, po isteku rok od godinu dana od dana prestanka naloga ili okončanja postupka će istu uništiti.

11. Zabrana diskriminacije

11.1

Amicus iuris će učiniti sve što je u njegovoj moći da u svojim odnosima sa Nalogodavcima, klijentima i svim trećim licima promoviše i očuva jednak pristup i jednake mogućnosti. Amicus iuris je spreman da primeni sva razumna prilagođavanja kako bi obezbedio dostupnost i pristup svim klijentima i posetiocima sa posebnim potrebama, kada mu se takav zahtev dostavi.

12. Odgovornost Amicus iuris-a

12.1

Uputstva o nalogu Amicus iuris prihvata polazeći od činjenice da preuzete poslove obavlja isključivo u interesu Nalogodavca, što podrazumeva da se pitanje odgovornosti Amicus iuris-a u preuzetom poslu može postaviti samo i isključivo u odnosu na Nalogodavca, a ne i nekog trećeg lica. Osim u slučaju izričite pismene saglasnosti, Amicus iuris ne snosi nikakvu odgovornost (uključujući odgovornost za cenu svojih usluga) koja bi proizilazila iz činjenja ili nečinjenja, ma kog eksperta, konsultanta ili ma kog drugo spoljašnjeg savetnika (uključujući advokata) koji je na bilo koji način imao dodira sa poslom koji je Nalogodavac poverio na rad Amicus iuris-u, a koga nije angažovao sam Amicus iuris.

12.2

Svi saveti i predlozi koje Amicus iuris uputi Nalogodavcu su poverljive prirode i Amicus iuris ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko ih Nalogodavac svojom voljnom stavi na uvid ili znanje trećim licima. Podaci koji se tiču naloga i poslova koje preuzima Amicus iuris u ime Nalogodavca predstavljaju poslovnu tajnu, ali ona to prestaje biti u odnosu na Amicus iuris onoga trenutka kada iste Nalogodavac svojom voljom direktno ili indirektno saopšti trećim licima.

12.3

Sva lica koja nisu legitimisana kao jedna od strana ugovornog odnosa između Amicus iuris-a i Nalogodavca (nalogodavaca), nije u mogućnosti da ističe ma koje zahteve u okviru ovog ugovornog odnosa, osim prava koja joj kao trećem licu prema zakonu pripadaju.

12.4

Nalogodavac se obavezuje da svoj odštetni zahtev povodom sprovođenja naloga neće postaviti prema nekome od zakonskih zastupnika, zaposlenih ili na drugi način angažovanih lica Amicus iuris-a, osim u slučaju prevare ili nekog vida zloupotrebe prava koja ta lica uživaju, utvrđeno pravnosnažnom odlukom suda. Amicus iuris se obavezuje da neće izbegavati svoje obaveze u slučaju postojanja osnovanog odštetnog zahteva od strane Nalogodavca, a u slučaju propusta nekog od lica zaposlenih ili angažovanih kod Amicus iuris-a.

12.5

Amicus iuris ne snosi odgovornost za kašnjenje ili nemogućnosti ispunjenja neke od preuzetih ugovornih obaveza prema Nalogodavcu, vezano za izvršavanje poverenih mu poslova, ukoliko je do kašnjenja ili nemogućnosti ispunjenja došlo usled okolnosti koje Amicus iuris nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, odnosno okolnosti koje su izvan njegove kontrole, poput nemogućnost organizovanja prevoza, transporta, komunikacije, nemogućnost poslovanja u sedištu Amicus iuris-a usled vanrednih događaja poput ekplozija, poplava, požara, elementarnih nepogoda, pada računarskog sistema, i ovima slično.

12.6

U slučajevima iz odredbe 12.5 ovih Opštih uslova Amicus iuris ne snosi odgovornost za posrednu ili neposrednu štetu, uključujući i izmaklu dobit, koju bude imao Nalogodavac ili treće lice.

12.7

U slučaju da je pravnim poslom između Nalogodavca i trećih lica određen najviši iznos naknade štete prouzrokovane činjenjem ili nečinjenjem trećih lica angažovanih od strane Nalogodavca u poslu slične prirode onome koji je poveren Amicus iuris-u, iznos naknade štete koja se zahteva od Amicus iuris-a ne može biti viša od iznosa koji je tim pravnim poslom određen.

12.8

12.8 Odgovornost Amicus iuris-a prema Nalogodavcu se umanjuje srazmerno doprinosu Nalogodavca na nastanak štete ili njeno uvećanje.

13. Prestanak naloga

13.1

Nalogodavac je u mogućnosti da odustane od naloga u svako doba. Izjavu volje o odustanku od naloga Nalogodavac mora učiniti u obaveznom pisanom obliku.

13.2

Amicus iuris može otkazati dalje postupanje po nalogu samo kada za to postoje ozbiljni razlozi predviđeni ovim Opštim uslovima, kao što su docnja Nalogodavca u izmirenju novčanih obaveza, u slučaju da Nalogodavac izdaje Amicus iuris-u protivrečna ili nedozvoljena uputstva, u slučaju da nastupi konflikt interesa koji bi onemogućio dalje postupanje Amicus iuris-a po nalogu, u slučaju da Nalogodavac ne dostavi dovoljno podataka neophodnih za postupanje po nalogu, i ovima slično. Kod Nalogodavca koji je privredni subjekt, ustanova, udruženje ili ma koji vid organizovanja poslovanja ili delovanja, Amicus iuris je u mogućnosti da bez odlaganja otkaže svoje dalje postupanje po nalogu ukoliko: Nalogodavac prestane ili postane izvesno da će prestati da obavlja svoju delatnost; Nalogodavac prestane da izvršava svoje novčane obaveze ili najavi mogućnost prestanka izvršavanja svojih novčanih obaveza prema trećim licima; kod Nalogodavaca nastupi pretnja nesposobnosti plaćanja svojih dospelih obaveza o njihovoj dospelosti; Nalogodavac zaključi sporazum o reprogramu dospelih dugovanja sa svojim poveriocima; Nalogodavac najavi ili učini određene korake u pravcu stečaja, likvidacije, reorganizacije, odnosno izmena statusnih ili organizacionih oblika, u slučaju da se nad istim uvede prinudna uprava ili sličan vid nesamostalnog delovanja, kako u pogledu Nalogodavca u celini ili nekog njegovog organizacionog dela; u slučaju pokretanja sudskog ili ma kog drugog postupka prinudnog ostvarenja ili obezbeđenja potraživanja trećih lica prema Nalogodavcu. U svim navedenim slučajevima Amicus iuris je u obavezi da otkaz naloga Nalogodavcu saopšti u pismenom obliku.

13.3

U slučaju odustajanja od naloga pre vremena za koji je pojedinači nalog zaključen, odnosno otkaza ugovora o nalogu iz opravdanih razloga, Nalogodavac je u obavezi da Amicus iuris-u isplati sve dospele obaveze, bilo u vidu provizije, naknade ili opravdanih troškova, koje su nastale zaključno sa časom prestanka naloga, kao i sve dodatne troškove koje bi Amicus iuris imao po osnovu otkaza svojih daljih obaveza u postupcima koji su započeti pred sudom, izvršiteljem ili drugim državnim organima, odnosno imaocima javnih ovlašćenja, kao i troškova povrata dokumentacije i drugih pokretnih stvari koje su se tokom sprovođenja naloga našle u posedu Amicus iuris-a, bez obzira na uspeh naloga poverenih na rad Amicus iuris-u.

14. Završne odredbe

14.1

Ovi Opšti uslovi poslovanja čine sastavni i neodvojivi deo ugovornog odnosa Nalogodavca i Amicus iuris-a, koji se zaključuje posebnim ugovorom o nalogu, čiji je sastavni deo i ponuda, odnosno drugi inicijalni akt, kao i sva druga propratna i dopunska dokumentacija, i poslovna prepiska između ugovornih strana, ukoliko je snabdevena pečatima i potpisima ovlašćenih lica obe ugovorne strane. Svako odstupanje od ovde utvrđenih Opštih uslova proizvodi pravno dejstvo samo ukoliko je zabeleženo u pisanom obliku i snabdeveno pečatima i potpisima ovlašćenih lica obe ugovorne strane.

14.2

Ovi Opšti uslovi obavezuju sve ugovorne strane do trenutka kada Amicus iuris objavi njihove izmene, dopune ili utvrdi nove Opšte uslove poslovanja u celosti, odnosno odredi njihovo stavljanje van snage, na način predviđen samim Opštim uslovima. Isti se odnose na sve naloge koje Nalogodavac bude upućivao Amicus iuris-u.

14.3

Izdavanjem svakog pojedinačnog naloga Amicus iuris-u Nalogodavac, u isto vreme, potvrđuje da u potpunosti prihvata ove Opšte uslove poslovanja i sve njihove odredbe koje se tiču njihovih eventualnih izmena, dopuna i drugih promena navedenih u odredbi 14.2 Opštih uslova.

14.4

Ovi Opšti uslovi poslovanja su određeni u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i drugim relevantnim propisima Republike Srbije, te će se svaki spor koji bi u njihovoj primeni nastao, tumačiti u skladu sa pozitivnim pravom Republike Srbije, uz isključivu nadležnost sudova Republike Srbije da u tim sporovima odlučuju. Ovi Opšti uslovi poslovanja se sastavljaju na srpskom jeziku, latiničnim ili ćiriličnim pismom i srpski jezik čini osnovni način komunikacije između ugovornih strana. U slučaju odstupanja nastalih usled prevoda sa srpskog na neki drugi jezik, primenjivaće se značenje odredbi ugovornog odnosa kako je isti naveden na srpskom jeziku.

14.5

Nalogodavac ne može svoja prava i obaveze koje nastaju na osnovu ugovornog odnosa sa Amicus iuris-om preneti na treća lica, bez posebne saglasnosti Amicus iuris-a.

14.6

Amicus iuris postupa isključivo u skladu sa zakonima i drugim pravnim propisima Republike Srbije i nije u mogućnosti da postupa, niti da bude pozvan na odgovornost na osnovu propisa koji se ne primenjuju u Republici Srbiji.

14.7

Amicus iuris zadržava autorsko pravo na celokupnoj dokumentaciji i drugim pismenima koje dostavlja Nalogodavcu. Isplatom naknade za rad i ostalih troškova i izdataka Amicus iuris-a, bez njegove naročite pismene saglasnosti, autorsko pravo na svim rezultatima rada Amicus iuris-a ne prenosi na Nalogodavca.

14.8

Bez naročite pismene ponude koja sadrži eksplicitne navode takve sadržine, Amicus iuris tokom svog rada za Nalogodavca neće i ne može istog pozvati na zajedničko ulaganje ili zajedničke poslovne poduhvate ma koje vrste drugačije od onih koji su predviđeni ovim ugovornim odnosom.

14.9

Bez naročitog zahteva Nalogodavca, Amicus iuris ne uzima u obzir poreske aspekte poslova preuzetih na rad na osnovu primljenih naloga, niti je u mogućnosti da se u svojstvu poreskog savetnika opredeljuje za postupanja koja su optimalna sa apsketa poreske politike Nalogodavca.