Pogon

sugestivnost i softverizacija

Komunikacija

Naši poslovni procesi, u skladu sa aktuelnim trendovima u poslovima dobrovoljne naplate potraživanja, se pre svega baziraju na ostvarenju odnosa sa dužnikom koji osigurava postojanje suštinske komunikacije (bilo pismene ili usmene).

Nakon prevazilaženja inicijalnog, gotovo ritualnog opštenja, u kome se najčešće susrećemo sa formulanim rečenicama, poput: “Plaćeno je to u međuvremenu”, ili širokogrudim obećanjima o ispunjenju, kod kojih je unapred evidentno da se radi o čistoj kupovini vremena, pristupamo ozbiljnim pregovorima o rokovima i iznosima za namirenje Vašeg potraživanja, uz obavezni nadzor nad njihovim ispunjenjem.

Tehnologija

Dodatu vrednost našeg interno definisanog postupka dobrovoljnog namirenja potraživanja, u svetlu savremenih tehnoloških dostignuća, svakako predstavlja i interna računarska platforma, razvijena sopstvenim kapacitetima, pa samim tim i usklađena sa specifičnostima našeg modela rada.

Osnovna karakteristika softverizacije našeg rada se ogleda u činjenici da se određene standardizovane radnje u postupku dobrovoljne naplate potraživanja, u meri u kojoj je to moguće, oslobode nedostataka imanentnih ljudskom faktoru, ne bismo li ljudske resorse oslobodili za rad u kome su isti neophodni.

Ne postoji mašina koja može da zameni sugestivnost ljudskog odnosa.