FAQ

često postavljana pitanja

1

Kako poveriti dospela potraživanja Amicus iuris-u na rad?

Poslovni odnos između poverioca i naše kompanije nastaje na osnovu posebnog ugovora kojim se regulišu sva međusobna prava, odgovornosti i obaveze ugovornih strana. Nakon zaključenog ugovora, podaci o dospelim potraživanjima se dostavljaju Amicus iuris-u elektronski, poštom, lično, ili na drugi prigodan način.

Ukoliko želite da Vas poseti jedan od predstavnika naše kompanije i ukaže Vam na sve aspekte ugovornog odnosa sa nama, kliknite ovde.

2

Na koji način se vrši naplata potraživanja?

O nastaloj obavezi, njenoj dospelosti, iznosima i mogućnostima namirenja dužnik se obaveštava pismenim putem, telefonski, kontaktiranjem putem e mail-a, sms-a i na druge prigodne načine. Cilj komunikacije sa dužnikom je ishodovanje naplate potraživanja uplatom u jednom iznosu ili putem sporazumne otplate u kratkoročnim obrocima.

3

Kako postupate u slučaju stečaja ili dugotrajne blokade dužnika?

Blokada računa dužnika ne predstavlja automatski dokaz da se dospelo potraživanje ne može namiriti na druge zakonom prihvatljive načine. U slučaju da je nad dužnikom otvoren stečajni postupak, ne postoji način za namirenje izvan stečajnog postupka.

4

Da li postoji mogućnost naplate ino-potraživanja?

Amicus iuris je deo razvijene evropske poslovne mreže za naplatu dospelih potraživanja. U slučaju ino-potraživanja, na osnovu raspoloživih podataka o dužniku kojima raspolažete, u najkraćem mogućem roku ćemo Vam ukazati na mogućnosti naplate kojima raspolažemo.

5

Na koji način naplaćujemo našu uslugu?

Amicus iuris za uslugu naplate potraživanja obračunava proviziju u procentima od naplaćenog iznosa, u skladu sa no win no fee klauzulom. Drugim rečima, naš prihod u svakom konkretnom poslu zavise isključivo od našeg uspeha. Tek nakon izvršene uplate od strane dužnika obračunavamo svoju proviziju, koja je unapred dogovorena i utvrđena ugovorom.

6

Da li kao dužnik, pored svog duga imam i neke dodatne obaveze prema Amicus iuris-u?

Ne. Naplatom potraživanja putem Amicus iuris-a se ne mogu stvoriti nikakve dodatne obaveze dužnika, osim onih koji postoje na osnovu pravnog posla između dužnika i poverioca (kojim je potraživanje i nastalo). Dakle, pored glavnice i eventualnih sporednih potraživanja poverioca vezanih za glavni dug, ne postoje dodatne obaveze koje se nameću dužniku.

7

Da li Amicus iuris pruža usluge konsaltinga u sferi naplate potraživanja?

Da. Jedna od značajnijih komparativnih prednosti Amicus iuris-a je svakako i mogućnost da se na osnovu iskustva u poslovima naplate, te analizi poslovnog kapaciteta zaintersovanih strana, ukaže na optimalna rešenja nastale situacije, bilo putem dobrovoljne naplate, ili upućivanja na sudsko rešenje spora. Amicus iuris pored dobrovoljne naplate potraživanja ima značajnog iskustva u saradnji sa izvršiteljima.

8

Zašto izabrati baš nas?

U svom poslu se trudimo da se u svemu prilagodimo potrebama tržišta, ali i svakog pojedinog klijenta. Prilikom naplate se u celosti rukovodimo interesima poverioca. Takođe, u svom radu se u značajnoj meri oslanjamo na mogućnosti informacionih tehnologija i modernih vidova komunikacije, ne bismo li na taj način ostvarili potpunu optimizaciju postupka u cilju njegove efikasnosti i ekonomičnosti. Kada se obratite nama, posao naplate ste poverili timu koji ima i potrebno iskustvo, kao i neophodna znanja iz sfere prava, ekonomije i međuljudskih odnosa.