Koncept

nema provizije bez naplate

Imovina

Potraživanja predstavljaju sastavni deo imovine svakog privrednog subjekta. Imajući to na umu, sasvim je logično očekivati da se načini na koje ulažemo u sve druge oblike naše imovine, gotovo po automatizmu moraju odnositi i na ovaj vid naše aktive – dospela, a ne naplaćena potraživanja.

Kako je vrlo često teško izdvojiti dodatna sredstva za ulaganje u nove poslovne procese, kao što je in-house odeljenje za naplatu potraživanja, iz dobro poznatih razloga, naša ponuda stručne podrške Vašem poslovanju bazirana na pravilu – provizija samo po naplati – iz ugla Vas kao poverioca predstavlja ekonomski racionalni poslovni poduhvat kojim, u stvari, pokrećete “pogon” naplate potraživanja čiji ćete trošak snosititi samo u delu u kome je isti imao uspeha.

Ovakav rizik poslovanja, koji u ovom aranžmanu preuzimamo na sebe, se ne bojimo preuzeti upravo zahvaljujući čvrstom uverenju u delotvornost sopstvenog “pogona”.

Takođe, bitno je pomenuti da ćemo prilikom preuzimanja naplate dospelih potraživanja, opredeljujućim putokazom smatrati upravo interes Vas kao poverioca – te ćemo se tako rukovoditi ili imperativom očuvanja poslovnog odnosa sa dužnikom, sa jedne, odnosno konačnim namirenjem Vas kao poverioca, sa druge strane.